Privacyverklaring

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van www.landgoeddemosbeek.nl en respecteert de privacy van alle gebruikers van de website landgoeddemosbeek.nl en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacy beleid in zijn geheel, dient u onze website niet te gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website):
• voornaam en achternaam;
• adresgegevens;
• geslacht;
• e-mailadres;
• bedrijfsnaam;
• telefoonnummer;
• IP adres;
• betaal- en factuurgegevens;

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw verblijfsgegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de website. Persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt.

Landgoed de Mosbeek neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Landgoed de Mosbeek zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Landgoed de Mosbeek stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden met uitzondering van:

• Landgoed de Mosbeek hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel wij alles in het werk stellen om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan Landgoed de Mosbeek van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om één of meerdere boerderijlodges te boeken.

Landgoed de Mosbeek kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om:

• mee te werken aan een juridische procedure die tegen Landgoed de Mosbeek wordt aangespannen
• de rechten of het eigendom van Landgoed de Mosbeek, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen
• op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Landgoed de Mosbeek, de website of de gemeenschap te beschermen.

Landgoed de Mosbeek behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan Landgoed de Mosbeek verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@landgoeddemosbeek.nl.

Omdat wij het belangrijk vinden dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Privacyverklaring

Landgoed de Mosbeek respecteert de privacy van bezoekers van de website en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Instagram (social media)

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Landgoed de Mosbeek gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Familie Weersink- Lenferink
Uelserweg 151
7663 TD Mander

of stuur een e-mail aan info@landgoeddemosbeek.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd